Hjælp os til at blive bedre
Oplever du på fejl eller besvær på vores hjemmeside, vil vi blive glade hvis du fortæller os om det.

Vi kan ikke besvare din kommentar har du behov for at komme i kontakt med os kan du benytte vores kontakt side.
Kode
Indtast kode
top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Uddrag af de generelle betingelser for ServiceSikring

Dit motorkøretøj er gennem Hundige Bilcenter dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning i Topdanmark Forsikring A/S.

Se specifikation af køretøjets dækningsomfang og med den max. anførte dækningssum pr. skade i policen og i de generelle betingelser 2006-006.

Aftalen indgås på grundlag af oplysningerne på begæringen og indholdet i de generelle betingelser for Hundige Bilcenter ServiceSikring.

Såfremt intet andet er nævnt gælder dansk lov - herunder bestemmelserne i lov om forsikringsaftaler.

A. ServiceSikringens dækningsomfang

1. ServiceSikringen kan kun tegnes af personer der er bosiddende i Danmark og kun for køretøjer, der i sin konstruktion er uændret i forhold til original typeattest.
ServiceSikringen ophører normalt ved ejerskifte og der ydes ikke tilbagebetaling af overskydende præmie.
Udover Danmark dækker ServiceSikringen i indtil 60 dage i Skandinavien og EU-landene. Selskabets erstatningspligt kan ikke overstige den i policen anførte dækningssum.

2. ServiceSikringen træder i kraft ved aftalens underskrift og når den er accepteret af Hundige Bilcenter, medmindre andet fremgår af begæringen.

ServiceSikringen dækker for en 12 måneders periode fra aftalens ikrafttrædelsesdato og ophører automatisk, hvis ServiceSikringen ikke betales efter fremsendelse af fornyelsesindbetalingskort, eller hvis bilen ikke serviceres hos Hundige Bilcenter i henhold til producentens serviceplan. Såfremt bilen i forsikringsperioden er blevet 10 år eller kilometerstanden på bilen i forsikringsperioden har overskredet 175.000 km., kan aftalen ikke forlænges.

ServiceSikringen dækker udgifter godkendt af Hundige Bilcenter af mekanisk og elektrisk svigt som er positivt nævnt under afsnit B i de generelle betingelser, dog er der ingen dækning for elektrisk svigt på biler der på indtegningstidspunktet er ældre end 5 år.
Der er ingen grænse for antallet af skader i en 12 måneders dækningsperiode, dog kan Hundige Bilcenter samlede skadeudgifter ikke overstige bilens aktuelle handelspris.

3.
Køretøjet må ikke anvendes eller have været anvendt til nogen form for konkurrence, væddeløb, taxikørsel, skolevognskørsel, ambulance- og politikørsel eller udlejning.
ServiceSikringen omfatter kun køretøjer til privat personbefordring og varevogne med en maksimal totalvægt på indtil 3500 kg.
Specielt for biler med automat-/semiautomat-/DSG-gear o.lign. og 4-hjulstræk:

4. Biler med automat-/semiautomat-/DSG-gear o.lign.
Automat-/semiautomat-/DSG-gearkassen o.lign. er dækket på bilen i forsikringsperioden (12 mdr.), hvis den på indtegningstidspunktet er under 5 år gammel fra 1. indregistreringsdato og har kørt under 175.000 km..

5.
Biler med 4-hjulstræk.
Hoved-, mellem- og reduktionsgearkassen og drivaksler er dækket på bilen i forsikringsperioden (12 mdr.), hvis den på indtegningstidspunktet er under 5 år gammel fra 1. indregistreringsdato og har kørt 175.000 km..
Såfremt forsikringstager ønsker at forlænge forsikringsperioden for yderligere 12 måneder efter bilens femte år, vil der for begge kategorier af køretøjer gælde "normale" ServiceSikrings vilkår, men dog er der ingen dækning for automat-/semiautomat-/DSG-gearkassen eller gearkasserne og trækakslerne på biler med 4-hjulstræk.

6.
ServiceSikringen dækker kun skader, der indtræder i forsikringsperioden, og som anmeldes indtil 14 dage efter ServiceSikringens udløbsdato.
Er der sket skade er det sikredes pligt at forsøge at afværge skadens omfang.
Skaden skal anmeldes skriftlig til Hundige Bilcenter og reparationen må ikke igangsættes uden Hundige Bilcenter' samtykke.
Hundige Bilcenter er altid berettiget til at underkaste køretøjet en besigtigelse i forbindelse med anmeldelse af en skade.

7.
Præmien betales ved be-gæringens underskrift med mindre andet er aftalt med Hundige Bilcenter.
Ved en senere fornyelse betales indbetalingskortet senest på dagen for sidste rettidige indbetaling, ellers ophører dækningen automatisk, dog senest på udløbsdatoen.

8. Moms i henhold til gældende lov, betales af Hundige Bilcenter.
For køretøjer tilhørende momspligtige virksomheder gælder andre regler, som fremgår af de generelle betingelser.

Det elektriske system specificeres som:

Vekselstrømsgenerator,

startmotor, dele af el-systemet og elektronisk tænding.

B. Hvad er dækket ?:

Det mekaniske system:

Motor:

Kun de nævnte motordele i de generelle betingelser

Under afsnit B er dækket.

Gearkasse:
Kun de nævnte geardele i de generelle betingelser

under afsnit B er dækket.

Differentiale:
Kun de nævnte differentialedele i de generelle betingelser under afsnit B er dækket.

Driv- og kardanaksel:
Kun de nævnte dele i de generelle betingelser under afsnit B er dækket.

C. ServiceSikringen dækker ikke følgende:
Skader som er eller ville være dækket af en fuldt kombineret kaskoforsikring. Skader forårsaget af misbrug, uagtsomhed, frostrevner, fremmedlegemer, samt dele eller enheder der ikke udtrykkeligt er anført under afsnit B i de almindelige dækningsbetingelser - afhængig af om bilen er dækket under:

* A-ServiceSikring: dækker mekaniske og elektriske svigt på biler, der på indtegningstidspunktet er indtil 5 år og som på indtegningstidspunktet maksimalt har kørt 175.000 km..

* B-ServiceSikring: dækker mekaniske svigt på biler, der på indtegningstidspunktet er fra 5-10 år og som på indtegningstidspunktet maksimalt har kørt 175.000 km..

* C-ServiceSikring: dækker varevogne på gule nummerplader for mekaniske og elektriske svigt på biler, der på indtegningstidspunktet er indtil 5 år, og som på indtegningstidspunktet maksimalt har kørt 175.000 km..

* D-ServiceSikring: dækker varevogne på gule nummerplader for mekaniske svigt på biler, der på indtegningstidspunktet er fra 5-10 år og som på indtegningstidspunktet maksimalt har kørt 175.000 km., eller som optræder som en særlig undtaget del.

D. Serviceringskrav
Det er en betingelse, at køretøjet er efterset og klargjort i forbindelse med leveringen. Opmærksomheden henledes på, at betingelsen for at opnå dækning er, at køretøjet vedligeholdes og serviceres på et Hundige Bilcenterværksted i henhold til producentens anbefalede serviceplan. For at opnå dækning af et evt. aircondition (kompressor), er det en betingelse, at aircondition serviceres min. én gang om året på et Hundige Bilcenterværksted.

Ovennævnte er kun et uddrag af de generelle betingelser og kan selvfølgelig ikke være fyldestgørende. Er der uoverensstemmelser mellem uddraget og de generelle betingelser, er det de generelle betingelser der er gældende.

Version U2006-006
(Gældende for ServiceSikringer tegnet fra 1. juli 2006).

Copyright © Hundige Bilcenter - All Rights Reserved.

Designed by R-TEAM

webpage.io Content Management System.


HTML5 | CSS3